பயிற்சி

இந்த வாரம் இருவர் பயிற்சி எடுத்தார்

1 வாசி

சென்னை

Ford motors IT Wing

இவர் கோவை கவ நகர் ஐயாவிடம் வாசி கற்றுளார்

2 திருவடி பயிற்சி முதல் கட்டம்

60 வயது பெண்மணி

கோவை

இவரை வடலூர் சன்மார்க்கம் சேர்ந்த ஒரு ஏமாத்தற பேர்வழி வீடு நிலம் என 10 லட்சம் வரை ஏமாற்றியுள்ளார்

இவர் அகவல் பல முறை பாராயணம் செய்தல் உத்தமம் என உத்தேசித்துள்ளார்

தான் பல முறை ஒரு நாளில் செய்வதாக கூறியுள்ளார்

எப்படி சன்மார்க்கம் ???

8நீங்கள், சித்ரா சிவம், Anand Arumugam மற்றும் 5 பேர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s