“ திருமந்திரம் – ஐந்தாம் தந்திரம் “  

“ திருமந்திரம் – ஐந்தாம் தந்திரம் “  

சைவப் பெருமைத் தனிநாயகன் றன்னை
யுய்ய வுயிர்க்கின்ற வொண்சுடர் நந்தியை
மெய்யப் பெருமையர்க் கன்பனை யின்பஞ்செய்
வையத் தலைவனை வந்தடைந்துய் மினே. 1559

விளக்கம்:

சுத்த சிவம் சைவத்தின் பெருமை

அது  தனித் தலைமைப்பதியாக விளங்குது

உயிர் வகைகள் பிறப்பிறப்பு நீங்க அருள் விளக்கம் அளிக்கும்  நந்தியை

உலகத் தலைவனை  தவத்தால் அடையவும் உலக மக்களே

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s