” இலங்கையும் – சன்மார்க்கமும்”

இலங்கையும் சன்மார்க்கமும்

இலங்கை தன் விடுதலைக்கு

துரும்பு கூட கிள்ளி போடவில்லை

இந்தியா கூட சேர்ந்து வாங்கிவிட்டது

சன்மார்க்கமும் அப்படித்தான்

அகவல் மகா மந்திரம் பாராயணம் செய்தாலே போதும்

முத்தேக சித்தி மரணமிலாப் பெருவாழ்வு அடைந்துவிடலாமாம்

சோறு போட்டே அடைந்து விடலாமாம்

தவம் எலாம் தேவையில்லை

வெங்கடேஷ்

, ’ஞானநூல்கள் தேடியே நவின்றஞான யோகிகாள் ஞானமானசோதியை சோதியை நாடியுள் அறிகிலீர் ஞானமாகி நின்றதோர் நாதனை அறிந்தபின் ஞானமாகி தில்லைவேறு நாமுரைத்த துண்மையே..! சிவவாக்கியர் சித்தர்!..’ எனச்சொல்லும் உரை இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s