கண்மணி பெருமை

கண்மணி பெருமை

You have 2 eyes. Each has 130 million photoreceptor cells. Each cell has 100 trillion atoms much more than total stars in the milky way galaxy

BGVENKATESH

Courtesy : SCIENTIFIC FACTS

1Trillion = 1lac crores

அதாவது கண்ணில் இருக்கும் அணுக்கள் , பால் வெளியில் இருக்கும் நட்சத்திரம் விட அதிகம்

ஒரு கண்ணில் 13 கோடி ஒளி ஈர்க்கும் செல்கள் உள

அந்த ஒவ்வொரு செல்லினுள் 1 லட்சம் கோடி அணுக்கள் உள

அப்படி எனில் மொத்தம் எத்தனை அணுக்கள் கண்ணில் , கற்பனை , கணக்கு போட்டு பார்க்கவும்

ஹாஹா

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s