“ சிவபுரம்  பெருமை “

“ சிவபுரம்  பெருமை “

இடப்புறம் வலப்புறம்  இல்லாமல்

அந்தப்புரமும் போகாமலும்

சிவபுரம் கோபுரம் செல்வதே நுழைவதே

“ ஆன்ம சாதகனின் தலையாய கடமை “

அந்தப்புரம் – சிற்றின்பம் சம்பந்தமுடைத்து

சிவபுரம் பேரின்பம் தொடர்புடைத்து

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s