பட்டினத்தார் பாடல் –  எக்காலக் கண்ணி

பட்டினத்தார் பாடல் –  எக்காலக் கண்ணி

உதயச்சுடர் மூன்றும் உள் வீட்டிலே கொளுத்தி

இதயத் திரு நடனம் காண்பது எக்காலம் ??

விளக்கம் :

இது சித்தரின் ஏக்கம்

அதாவது  முச்சுடராம் சோமசூரியாக்கினி கலைகளை ஒன்றாக்கி அகரத்தில் சேர்த்து ஆன்ம தரிசனம் எப்போது சித்தி ஆகும் ??

என ஆதங்கம் ஏக்கம்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s