அகத்தியர் சௌமிய சாகரம் 1200

அகத்தியர் சௌமிய சாகரம் 1200

தியானம்

பண்ணப்பா தியானமது

குருத்தியானம்

பரமகுரு சீர்பாதந்

தியானம் கேளு

உண்ணப்பா கண்ணான

மூலந் தன்னில்

முத்திகொண்ட அக்கினியாஞ்

சுவாலை தன்னை

நண்ணப்பா வாசியினால்

நன்றாய் ஊதி

நடுமனையைப் பிடித்தேறி

நாட்டமாக

விண்ணப்பா கேசரியாம்

புருவ மையம்

மேன்மை பெறத்

தானிறுத்தி

வசிவசி மென்றே. 87

விளக்கம் :

தியானம் எப்படி செய்வது என விவரிக்கின்றார் சித்தர்

பரமகுரு – அவர்/அதன் பாதம் வைத்து தவம் செய்வது எப்படி ??

“ மூலமாகிய கண்ணில்” நோக்கம் நோட்டம் வைத்து , அதன் மூலம் முத்தியாம் சோமசூரியாக்கினி கலைகளை ஒன்றாக்கி , நடு மனையாம் மத்திமத்தில் நிலைத்து , வாசி பிடித்து , சுவாசத்தால் பெருஞ்சோதியாக்கி , அகரமாகிய கேசரத்தில் நிலைத்து நிற்றல் ஆகுமே

பரமகுரு – ஆன்மா – ஆன்ம பாதம்

வெங்கடேஷ்

வெளிப்புறங்கள் இன் படமாக இருக்கக்கூடும்
அன்பு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s