திருமந்திரம் –  ஐந்தாம் தந்திரம்

திருமந்திரம் –  ஐந்தாம் தந்திரம்

இத்தவ மத்தவ மென்றிரு பேரிடும்
பித்தரைக் காணில னாமெங்கள் பேர்நந்தி
யெத்தவ மாகிலெ னெங்கும் பிறக்கிலெ
னொத்துணர் வார்க்குஒல்லை யூர்புக லாமே. 1568

விளக்கம் :

இந்த தவம் சிறந்தது அந்த தவம் தாழ்ந்தது என இருமையில் நிற்போராகிய பைத்திய மனம் உடையவரை எங்கள் நந்தி கண்டுகொள்வதிலை

ஏனெனில் தெய்வம் இறை ஒருமையில் இருப்பது

எந்த சரியான தவம் ஆக இருந்தாலும் , எந்த நாட்டில் பிறந்து பயின்றாலும் , அந்த தவத்துக்கான   நெறியோடு ஒத்து போனால் , பழமையான ஊரான  சிவம் விளங்கும் உச்சி சேரலாகுமே

உலகில் ஆர் ஒத்துக்கொள்வார் ??

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s