ஞானியர் ஒற்றுமை

ஞானியர் ஒற்றுமை

“ ரிபு கீதை  – உண்மை தவம் “  

நினைவின்றி நிற்பதுவே அகண்டமாகும்

நினைவின்றி நிற்பதுவே நிட்டையாகும்

நினைவின்றி நிற்பதுவே ஞானமாகும்

நினைவின்றி நிற்பதுவே மோட்சமாகும்

நினைவின்றி நிற்பதுவே சகசமாகும்

நினைவின்றி நிற்பதுவே பிரமமாகும்

நினைவின்றி நிற்பதுவே சிவமுமாகும்

நினைவு அணுவுமில்லை எலாம் பிரமம்தானே

5:26

இது வட நாட்டு பாடல் – ஞானம்

நம் த நாட்டு சித்தர் பாடல்

“ நினைவு ஒன்றும் நினையாமல் இருப்பதுவே அகம் “  .

அகம் – பிரம்மம்

இது ஞானியர் ஒற்றுமை

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s