ஆன்மா பெருமை

ஆன்மா பெருமை

கோடியில் ஒருவன் தான் கோவணாண்டி

கோவணாண்டி – ஆன்மா

அப்படி எனில் ??

எத்தனை கோடிகளில் ஒருவன்

ஆன்மா தாண்டிய

முத்தேக சித்தி ஞான சித்தி அடைவான் ??

சிற்றம்பல பிரவேசம் பெறுவான் ??

யாரும் அறிந்திலர்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s