வாசி பெருமை

வாசி பெருமை

பட்டமளிப்பு விழாவில்

கருப்பு அங்கி அணிந்து பட்டம் வாங்குவர் மாணவர்

ஞானம் எனும் பட்டம் பெறவும்

வாசி எனும் பரிவட்டம் சூடினால் தான் முடியும்

ஊதி ஊதி ஜோதி பெருஞ்சோதி ஆக்கி

பின் அபெஜோதி ஆக்கும் வித்தை தெரியணும்

வெங்கடேஷ்

பூ மற்றும் , ’அருட்புலம்பல். 96 தத்தவம் உயிர்... யோகம்பழகு... தொண்ணுற்ற அறுவரையும் சுட்டான் துரிசுஅறவே கண்ணேறு பட்டதடி கருவேர் அறுத்தண்டி!.. பட்டினத்தார் சித்தர்...’ எனச்சொல்லும் உரை இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s