“ ஹோமம் – சிறப்பு விளக்கம் “

“ ஹோமம் – சிறப்பு விளக்கம் “

கோவிலில் ஐயர் ஹோமம் எதில் வளர்க்கிறார் ??  

சதுரமான இடத்தில் ஒரு பள்ளத்தில் தான்

அதன் உண்மை விளக்கம் ?

“ சிரசின் ப கரக் குழி “  தான் அந்த சதுர குழி குறிக்க வருது

 பஞ்சாக்கினிகள் – சோமசூரியாக்கினிகள் கொண்டு  அங்கு ஹோமத்தீ வளர்க்கணும் என்ற அக  தவ அனுபவத்தை  புறத்திலே சடங்காக சாங்கியமாக காட்டுகிறார்

யார் உள்ளே ஆற்றுகிறார் ??

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s