ஞானம் பெருமை – ஶ்ரீகாரைச்சித்தர்

ஞானம் பெருமை – ஶ்ரீகாரைச்சித்தர் 1 எத்தனைதா னிருந்தாலு மென்னே யென்னே இருக்குமிட மிருப்பிடமா யில்லை யென்றால் 2 எத்தனைதான் சிந்தித்தும் பயன்தா னென்னே இறையளவும் மோனநிலை யில்லை யென்றால்  3 எத்தனைதான் வந்தித்தென் நிந்தித் தென்னே ஈசனரு ளாங்கவச மில்லை யென்றால் 4 அத்தனையும் பாழாகும் கந்த னென்பாய் அவனருளால் பாவமெலாம் விலகிப் போமோ 252 விளக்கம் : 1 உலகில் மாந்தர்க்கு   சொத்து எவ்வளவு தான் இருந்தால் தான் என் பயன் ?? தான்…

“ சுத்த சிவம் பெருமை – சிவவாக்கியர் பாடல் “  

“ சுத்த சிவம் பெருமை – சிவவாக்கியர் பாடல் “   வித்திலாத சம்பிரதாய மேலுமில்லை கீழுமில்லை தச்சிலாத மாளிகை சமைந்தவாற தெங்ஙனே பெற்றதாயை விற்றடிமை கொள்ளுகின்ற பேதைகாள் சித்திலாத போதுசீவ நில்லையில்லை யில்லையே. 17 விளக்கம் : சிவம்  காரண ரூபமாக எல்லா சாங்கியத்திலும் சடங்கிலும் கலந்தே இருக்கு ஆதாரமிலா ஒரு மாளிகை கட்டிடம் நிற்க முடியுமா ?? அதே போல ஆதாரமாகிய சிவத்தை காற்றில் பறக்க விட்டு , அறிவை விட்டு உலகை அடிமையாக்குகிறீர்…