“ சுத்த சிவம் பெருமை – சிவவாக்கியர் பாடல் “  

“ சுத்த சிவம் பெருமை – சிவவாக்கியர் பாடல் “  

வித்திலாத சம்பிரதாய மேலுமில்லை கீழுமில்லை

தச்சிலாத மாளிகை சமைந்தவாற தெங்ஙனே

பெற்றதாயை விற்றடிமை கொள்ளுகின்ற பேதைகாள்

சித்திலாத போதுசீவ நில்லையில்லை யில்லையே. 17

விளக்கம் :

சிவம்  காரண ரூபமாக எல்லா சாங்கியத்திலும் சடங்கிலும் கலந்தே இருக்கு

ஆதாரமிலா ஒரு மாளிகை கட்டிடம் நிற்க முடியுமா ??

அதே போல ஆதாரமாகிய சிவத்தை காற்றில் பறக்க விட்டு , அறிவை விட்டு உலகை அடிமையாக்குகிறீர் மூடரே

எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமாம் அறிவாகிய  சிவம் / ஆன்மா  இலாத போது  சீவனும் இலை ஆம்

வெங்கடேஷ்

“ சுத்த சிவம் பெருமை – சிவவாக்கியர் பாடல் “  

வித்திலாத சம்பிரதாய மேலுமில்லை கீழுமில்லை

தச்சிலாத மாளிகை சமைந்தவாற தெங்ஙனே

பெற்றதாயை விற்றடிமை கொள்ளுகின்ற பேதைகாள்

சித்திலாத போதுசீவ நில்லையில்லை யில்லையே. 17

விளக்கம் :

சிவம்  காரண ரூபமாக எல்லா சாங்கியத்திலும் சடங்கிலும் கலந்தே இருக்கு

ஆதாரமிலா ஒரு மாளிகை கட்டிடம் நிற்க முடியுமா ??

அதே போல ஆதாரமாகிய சிவத்தை காற்றில் பறக்க விட்டு , அறிவை விட்டு உலகை அடிமையாக்குகிறீர் மூடரே

எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமாம் அறிவாகிய  சிவம் / ஆன்மா  இலாத போது  சீவனும் இலை ஆம்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s