“ வாழுமிடமும் இருப்பிடமும் “

“ வாழுமிடமும் இருப்பிடமும் “

வாழுமிடம்  – இது நம் இந்த உலகத்தில் வாழும் இடம் முகவரி குறிக்க வருது

இருப்பிடம் – நம் சுயம் இருப்பின் இருப்பிடம் ஆன்மாவின் முகவரி

வேறுபாடு அறிந்திருத்தல் மிக மிக அவசியம்

முதல்  – temporary address

ரெண்டாவது – Permanent address

Temp address is not our Permanent address and will never become

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s