சுழிமுனை பெருமை – பேரின்ப யோனி  – ஶ்ரீகாரைச்சித்தர் கனக வைப்பு

சுழிமுனை பெருமை – பேரின்ப யோனி  – ஶ்ரீகாரைச்சித்தர் கனக வைப்பு

ஒருவேளை யோகி யிருவேளே போகி

ஒரு மூன்று வேளை யவன் ரோகி

உருவான யோனி யுடனான போகம்

உடல் கூட வென்றும் தளராது  258

விளக்கம் :

சுழிமுனை ஆகிய பேரின்ப யோனியுடனான உறவு  கலப்பு உடல் தளராது நீடிக்கும்

வயோதிகம் முதுமை நோய் அண்டாது என்றவாறு

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s