திருவடி பயிற்சி

இன்று ஒருவர் திருவடி பயிற்சி பெற்றார்

4ம் கட்டம்

அமெரிக்கா

தகவல் தொழில் நுட்பம்

இவர் காரை சித்தர் குழு .

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s