வியப்பு – வள்ளல் பெருமான் ஞான தேகம்

வியப்பு – வள்ளல் பெருமான் ஞான தேகம்

வள்ளல் பெருமான் என்ன ஆனார் ?? என்ன செய்து கொண்டிருக்கார் ??

அவர் உடல் என்னாயிற்று ??

இந்த கேள்வி கேட்டால்

நம் அன்பர் :

அவர் சித்திவளாக மாளிகையில் இருந்து 5 தொழில் இயற்றிக்கொண்டிருக்கார்

அவர் அபெஜோதியுடன் ஐக்கியம் ஆகிவிட்டார்

ஆனால் பலர் – சன்மார்க்கம் சாராதவர் – சன்மார்க்கம் விட்டு வெளியே உள்ளோர்/ வேறு குழு மக்கள்  அளித்த பதில் என்னை வியக்க வைத்தது

அவர் தம் உடலை அணுக்களாக மாற்றி , அருள் வெளியில் கலக்க செய்துவிட்டார்

ஆகா என்ன அற்புதம் ?

இந்த பேருண்மை பலர்க்கும் தெரிந்து விட்டதே என நான் வியந்து போயுள்ளேன்

இது /இந்த செய்தி எல்லார்க்கும் சென்று அடைந்தால் , அப்போது சன்மார்க்க காலம் பிறந்துவிட்டதாக ஒருவாறு கொள்ளலாம்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s