மனம் இருமையும் ஒருமையும்

மனம் இருமையும் ஒருமையும்

ஊர் ரெண்டு பட்டா

கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம்

ஜீவன் இருமையில் விளங்கினா

மனதுக்கு கொண்டாட்டம்

ஒருமைக்கு ஏகினாலோ

மனம் காணாமல் போய்விடும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s