“ வழக்கும் உண்மையும் “

“ வழக்கும் உண்மையும் “ 

வழக்கு :

“ ஊர் ரெண்டு பட்டா கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம் “

உலகம் : மக்கள் இரண்டு வகையாக பிரிந்து நின்றால் – அதை வைத்து லாபம் பார்க்கலாம்

 உண்மை :

ஊர் = பல் வரிசை

அது ரெண்டாக பிரிந்து வாய் பேசியபடி இருப்பின் , நாக்கு ஆகிய கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம்

பல் சேர்ந்து இருப்பின் வாய் மூடி இருக்கும்

உலகத்துக்கும் உண்மைக்கும் எவ்ளோ தூரம் ??

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s