இயற்கையும் மனிதனும்

இயற்கை : உணவில் மருந்து சத்து வைத்திருக்க

மனித மிருகங்கள்

உணவில் விஷம் வைக்கின்றார்

கலப்படம் செய்கின்றார்

நோய் தீரா நோய் உண்டாக்குகிறார்

வெங்கடேஷ்

கோவில் இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s