“ போகாப்புனல் – அமுதம் பெருமை “

“ போகாப்புனல் – அமுதம் பெருமை “

அமுதம் ஆகாய கங்கை இறக்க அறிந்தார்க்கு

பூமியில் இறக்க அவசியமிலை

ஒளி தேகம் அடையலுமாகும்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s