“ அடிப்படை  2   “

“ அடிப்படை  2   “  

1 எல்லா சித்திக்கும் விந்து தான் அடிப்படை

கர்ம யோக ஞான சித்திக்கும்

2 மனம் ஒழிவதுக்கும் அசைவு ஒழிவதுக்கும் 

பார்வை  –  கண் தான் அடிப்படை

3  ஞானம் அடைவதுக்கும்

விந்துவும் வாசியும் அடிப்படை

  
ஆர் ஒத்துக்கொள்கிறார்  -ஆற்றுகிறார் ??

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s