“ வாசி பெருமை “

“ வாசி பெருமை “

விசா  ( கடவு சீட்டு ) இல்லாமல் வெளி நாட்டுக்கு போக முடியாது

வாசி இல்லாமலும் வெளி  நாட்டுக்கு போக முடியாது

குழப்பமாக இருக்கா ?

வெளி எனில் சிற்றம்பல பொன்னம்பல  வெளிகளுக்கு

வெங்கடேஷ்  

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s