ஞானம் பெருமை

ஞானம் பெருமை

குழந்தை இல்லாத வீட்டில்

கிழம் துள்ளி விளையாடும்

இது வழக்கு மொழி

அதாவது

ஞானக் குழந்தை பிறக்காத வரையில்

மனம் குதித்து துள்ளி விளையாடும் என்றவாறு

வெங்கடேஷ்

4நீங்கள், Anand Arumugam, M Murali மற்றும் 1 நபர்

2 பகிர்வுகள்

அன்பு

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s