மனம் ஏன் சலிக்கிறது ??

மனம் ஏன் சலிக்கிறது ??

சலிப்பது எனில்  அசைவது

ஏன் ??

மனமானது ப ஞ்சேந்திரியத்துடன் சம்பந்தம் வைக்கும் போது

அது சலித்துக்கொண்டே இருக்கும்

அதன் தொடர்பு அறுத்து தனியாக நின்றால்

அசைவு ஒழிக்கும்


வெங்கடேஷ்  

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s