ரெட்டைக் குழந்தைகள்

ரெட்டைக் குழந்தைகள்

தவம் தியானம் சாதனமும்

தடை தடங்கல் தாமதம் தான் இரட்டைக் குழந்தைகள்

சோம்பல் பணி நோய்

செல்வம் இளமை கர்வம்

வறுமை மனம் தான் தடைகள்

வெங்கடேஷ்

1 நபர் மற்றும் நிற்கும் நிலை இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s