“ பஞ்ச லோகம் – ஐம்பொன்  சிலை  – ஏன் ?? “

“ பஞ்ச லோகம் – ஐம்பொன்  சிலை  – ஏன் ?? “

பஞ்ச லோகம்/ ஐம்பொன் =  தங்கம், வெள்ளி, பித்தளை, செம்பு, ஈயம்

இவைகள் கொண்டு தான் தெய்வ தேவர் சிலைகள் செய்யப்படுகின்றன

ஏன் பஞ்ச லோகம்/ ஐம்பொன் ??

எனில் ??

பஞ்சேந்திரியங்கள் குறிக்கத் தான்

இந்த ஒளிகள் உச்சியில் சேர்ந்து ஒளிருவதால் , இதை வைத்து தெய்வங்கள் சிலைகள் செய்கிறார்கள்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s