திருமந்திரம் – ஆறாம் தந்திரம் –  சிவகுரு தரிசனம்

திருமந்திரம் – ஆறாம் தந்திரம் –  சிவகுரு தரிசனம் 

அறிந்துணர்ந் தேனிவ் வகலிட முற்றுஞ்
செறிந்துணர்ந் தோதித் திருவருள் பெற்றேன்
மறந்தொழிந் தேன்மதி மானிடர் வாழ்க்கை
பிறந்தொழிந் தேனிப் பிறவியை நானே 1588

விளக்கம்:

இந்த உலக பொருட்கள் எலாம் ஆய்ந்து ,   அதில் மிக சிறந்ததாக சிவமே என தெளிந்து    கொண்டேன்

அதனால் அருள் அடைந்தேன்

அதன் பயனாய் – இந்த உலக வாழ்வு உடல்  நினைவு மறந்தேன் – பற்றுக்கள் நீக்கினேன்

 பிறந்திறந்து பிறந்திறந்து  ஈனம் அளிக்கும் பிறவித் தொடரை  ஒழிந்தேன்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s