“ உண்மை –  பெருமையும் வல்லமையும் “

“ உண்மை –  பெருமையும் வல்லமையும் “ 

உண்மையை உண்மையாக தேடினால்

அந்த உண்மையும்

தேடிக்கொண்டிருக்கு அந்த ஆன்ம சாதகனுக்கு  

உண்மையாக உண்மைகளை வெளிப்படுத்தும்

தக்க  நேரத்திலும் பக்குவத்திற்கேற்பவும்  கர்மாவுக்கேற்ப

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s