“ கங்கை பெருமை – ஆண்டாள் பாசுரம் “  

“ கங்கை பெருமை – ஆண்டாள் பாசுரம் “  

திருப்பாவை பாடல் 5

மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை

“ தூய பெருநீர் யமுனைத் துறைவனை “

ஆயர் குலத்தில் தோன்றும் அணிவிளக்கை

தாயைக் குடல்விளக்கம் செய்த தாமோதரனை

தூயமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித்தொழுது

வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்திக்க

போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும்

தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய்

விளக்கம் :

இது புறத்தே ஓடும் யமுனை நதி குறிக்க வரவிலை

அமுதம் சிறுக சிறுகத் தான் ஊறும் என்பதால் பெருநீர் என மாற்றி அழைக்கிறாள் ஆண்டாள்

யமுனை = சுழிமுனை  குறிப்பது

அங்கிருக்கும் ஆன்மா ஆகிய கண்ணன்

அதனால் யமுனை ஆகிய நதியில்  உறைபவன்

உலகம் நினைத்துக்கொண்டிருப்பது ஆண்டாள் பாசுரம் என்பது பக்தி மயமானது

ஆனால் உண்மையில் அது ஞான மயமானது

ஆழ்ந்து ஆழந்து ஆய்வு செய்வோர்க்கு விளங்கும்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s