“ அசைவு ஒழித்தல் பெருமை “ 

“ அசைவு ஒழித்தல் பெருமை “ 

அசையாமல்  நின்றால்

பாம்புக் கடியில் இருந்து தப்பித்துக்கொளலாம்

தவத்தில் அசைவை ஒழித்து நின்றால்

எமனின் பிடியில் இருந்து தப்பித்துக்கொளலாம்

மரணத்தை வெல்லலாம்

வள்ளல் பெருமான் :

ஆடாதீர் அசையாதீர் என்ற பாடல்

புராணம் :

தஷன் வதம் – ஆட்டுத்தலை கண் அசையாமல் நிற்றல்

அப்ப , எங்கே புராணம் தப்பானது ??

வெங்கடேஷ்       

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s