“ தவ வகைகள் சிறப்புகள் “

“ தவ வகைகள் சிறப்புகள் “  

சில பல  யோக முறைகள்

குருடர்க்கு கோல் மாதிரி மட்டுமே உதவும்

அது சர்க்கரை இல்லா ஊருக்கு இலுப்பை பூ மாதிரி உதவும்

ஆனால்

சன்மார்க்க கேசரி / சாம்பவி முத்திரை நிராலம்பனம்

குருடர் கண்ணை திறக்கும் 

பார்வை அளிக்கும்

ஞானமும் அளிக்கும்

இது மிகப் பெரிய வித்தியாசம்

வெங்கடேஷ் 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s