“ துரை – துறை ”

“ துரை – துறை ”

எந்த சீமை துரையாக இருந்தாலும்

சினிமா துரைசிங்கமாகவே இருந்தாலும்

தவத்தில் சரியான வழி துறை முறை அறிந்திருந்தால் மட்டும்

பெருந்துறைக்கு  ஏற முடியும்

ஞானம் அடைய முடியும்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s