“ ஆறு – பசியாறு “

“ ஆறு – பசியாறு “

ஆறைக் கடந்தால்

முப்பத்தாறைக் கடக்கலாம்

ஆறைக் கடந்து  கரை அடைந்தால் பசியாறலாம்

எப்படி ??

சுழிமுனை  ஆறைக் கடப்பது எப்படி ??

வித்தை கற்க வேணும்

தகுந்த குருவிடம்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s