“ பத்தாம் வாசல் பெருமை “

“ பத்தாம் வாசல் பெருமை “

1 சகஸ்ரநாமம்

இது பேர் குறிக்கவரவிலை

நாமம் சகஸ்ராரத்துக்கு வரை ஏறுவதால்
சகஸ்ராரம் – 1008இதழ்க் கமலம் 10 வாசல்

2 நாமக்கல்

நாமமானது கல் ஆகிய சுழிமுனை வரை ஏறுவதால் இந்த பேர்

மேலும் வாசியானது இதுக்கு உதவுவதால் , வாசி ஆகிய அனுமார் கோவில் இங்கு கட்டப்பட்டுளது

எப்படி நம் முன்னோர் அறிவு ??

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s