“ ஆண்டாள் பாசுரம் திருப்பாவை பாடும் முறை  “

“ ஆண்டாள் பாசுரம் திருப்பாவை பாடும் முறை  “

இதை பாடுவது ஆண்டாள் கோஷ்டி – ராமானுஜ கோஷ்டி

முதல் 4 வரிகள் ஆண்கள்  – ராமானுஜ கோஷ்டி

பின் 4 வரிகள் ஆண்டாள் கோஷ்டி பெண்கள் பாடுவர்

ஏன் ?

 நாத விந்து  கலவை  தான் ஆன்மா என்பதால்

பெருமாள் = ஆன்மா

ஆகையால் அதன் சன்னிதி முன் இவ்வாறு பாடுகிறார் மக்கள்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s