“ தாமரைக்கண்ணன் – பங்கயக்கண்ணன் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ தாமரைக்கண்ணன் – பங்கயக்கண்ணன் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

ஆண்டாள் பாசுரம் :

“ பங்கயக்கண்ணானை பாடேலோர் எம்பாவாய் “ 

அப்படி எனில் ??

1008இதழ் தாமரையில் விளங்கும் ஆன்மாவாகிய கண்ணன் தான் அது

தாமரை  ஆகிய  நெற்றிக்கண் விளங்குபவன்  தான்  தாமரைக்கண்ணன் – பங்கயக்கண்ணன்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s