“ கழற்கமலம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ கழற்கமலம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “ 

ஆன்ம சாதகர்  சிரசில் இதை சூட வேணும்

நாத தொனி விடும் தாமரை போன்ற திருவடிகளை ஒளியை சாதனா தந்திரத்தால் வெளிப்படுத்தி மேல் எழுப்பி – சிரசுக்கேத்தி  சூட வேணும்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s