“ இருதயமும் ஆன்மாவும் “

“ இருதயமும் ஆன்மாவும் “

கௌஷீதகீ உபநிஷத்

“எங்ஙனம் உறையில் வாள் வைக்கப்பட்டுள்ளதோ, அங்ஙனம் இருதய கமலத்தில் கட்டை விரல் ( அங்குஷ்ட மாத்ர) பிரமாணமுள்ள புருஷன் உறைகிறான்.”

இதில்

இருதய கமலம் = 1008 இதழ்க்கமலம் ஆகிய பீடம்

புருஷன் = ஆன்மா

இருதயம் எனில் கழுத்துக்கீழ் உள்ள உறுப்பு அல்ல

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s