“ நெற்றிக்கண் பெருமை “

“ நெற்றிக்கண் பெருமை “

பச்சைமா மலைபோல் மேனி

பவளவாய் “ கமலச்செங்கண் “

அச்சுதா அமரர் ஏறே

ஆயர்தம் கொழுந்தே என்னும்

இச்சுவை தவிர யான்போய்

இந்திர லோகம் ஆளும்

அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன்

அரங்கமா நகர் உளானே!

ரங்கன் ஆகிய பெருமாள் ஆன்மா என்கிறது வைணவம்

கமலச்செங்கண் = ஆன்ம நிலை 1008இதழ்க்கமலம்

வெங்கடேஷ்

படத்தைப் பற்றிய குறிப்பு இல்லை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s