“ அடியவர் பெருமை”

“ அடியவர் பெருமை “

வைணவப் பெரியார் தனியன்

 வாழியணி தூப்புல் வருநிகமாந் தாசிரியன்

வாழியவன் பாதாரவிந்தமலர் 

வாழியவன் கோதிலாத் தாண்மலரைக் 

கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கும்

தீதிலா நல்லோர் திரள்.

அடியார் பெருமை என்னவெனில் ??

யார் ஆச்சாரியன் திருவடி மலரை கொண்டாடியபடி தவ சாதனை செய்து வருகிறாரோ  , வாழ்ந்து வருகிறாரோ அவர் எலாம் தீங்கு இலா நல்லவர் ஆவர்

வெங்கடேஷ் 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s