“ பாசறை – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ பாசறை – சன்மார்க்க விளக்கம் “

பாசறை எனில் ஆயுக்கிடங்கு/பாசங்கள் இருக்கும் அறை

பாசங்கள் ஆகிய மும்மலம் இருப்பிடம் 

பாசறை =  பாடி

மும்மலம் எங்குளதோ அங்கேயே அதை வெல்கின்ற ஆயுதமும் இருக்கு

அதனால் பாசறை /பாடி

ஆயர்பாடியில் கண்ணன் துயில் இருக்கிறான்

மும்மலம் வெல்லும் ஆன்மா ஆகிய கண்ணன் இருப்பது ஆயர்பாடி ஆகிய பாசறை எனும் பாடி

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s