” மதுரா – மதுரை சன்மார்க்க விளக்கம் 3 “

” மதுரா – மதுரை சன்மார்க்க விளக்கம் 3″

மதுரை எனில் மது + ரா

இதன் விளக்கம்

ரா எனில் இரவு

மது எனில் அமுதம்

அதாவது அமுதம் ஊறும் இடம் இருளில் இருக்கு நம் கோவில் கர்ப்ப கிரகம் போல

அது ஆன்ம நிலையம் அனுபவம்

ஆன்ம நிலைக்கு ஏறினால் தான் அமுத அனுபவம் சித்திக்கும் என்றவாறு

வெங்கடேஷ்

படத்தைப் பற்றிய குறிப்பு இல்லை.

3நீங்கள், கல்யாணி சேகர் மற்றும் 1 நபர்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s