“ மாணிக்கவல்லி – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ மாணிக்கவல்லி – சன்மார்க்க விளக்கம் “  

அம்மைக்கு இப்படி ஒரு பேர்

ஏன் ??

உச்சியில் சக்தியின் நிறம் செம்மை  ஆகையால் , அவளுக்கு மாணிக்கவல்லி என பேர் வைக்கப்பட்டிருக்கு

 மேலும் இதுவே  “ செங்காளி  “ என்றும் கூறலாம்

“ செஞ்சடை “  என்பதும் இந்த இடத்தைத் தான் குறிக்குது

 செஞ்சடை நாதர் எனில் நெற்றிக்கண் விளங்கு சிவம் ஆம்

செங்கண் செந்தாமரை எல்லாம் சக்தி விளங்கும் நெற்றிக்கண் குறிப்பதாம்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s