அக்காலமும் இக்காலமும்

அக்காலமும் இக்காலமும் அக்காலம் : ஓரு முறை தான் வீடு கட்டுவோம் ஒரு முறை தான் கல்யாணம் செய்வோம் இக்காலம் : இப்படியா இருக்கு எத்தனை பிரேக் அப் ?? எத்தனை பிரேக் அப் ?? சிரிப்பாக வெங்கடேஷ் விரும்பு கருத்துத் தெரிவி பகிர் 0 கருத்துகள்

“ கல் நெஞ்சம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ கல் நெஞ்சம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “ இந்த சொல்லை நாம் நம் வாழ்வில் கேட்டிருப்போம் உனக்கென்ன கல் நெஞ்சமா ?? அப்படி எனில் உலகில் இருக்கும் செங்கல் அல்ல பாறாங்கல் அல்ல கல் – கோடி /  முனை இருக்கும் இடம் அங்கு தான்  நெஞ்சமாகிய ஆன்மா இருக்கின்றபடியால் , அந்த இடம் குறிப்பிட்டு கல் நெஞ்சம் என்ற சொல் வழக்கத்துக்கு வந்தது வெங்கடேஷ்

உயிர்கள் எப்படி இயக்கப்படுகின்றன  “  ??

“ உயிர்கள் எப்படி இயக்கப்படுகின்றன  “  ?? ஒரு நிகழ்ச்சி நிரல் : காலை 9 .00 :  தமிழ் தாய் வாழ்த்து 9.05 :  பரத நாட்டியம் 10 .00 பாட்டு  போட்டி 11.00 கவிதை போட்டி 12.00 : பரிசு / நினைவு பரிசு வழங்குதல் 12.15 : சிறப்பு விருந்தினர் உரை 12.30 : தேசிய கீதம் எப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியே இந்த மாதிரி  நேர அட்டவணை பின்பற்றுதோ ?? அவ்வாறே நம்…