திருமந்திரம் –  ஆறாம் தந்திரம்

திருமந்திரம் –  ஆறாம் தந்திரம் 

மோனங்கை வந்தோர்க்கு முத்தியுங் கைகூடு
மோனங்கை வந்தோர்க்குச் சித்தியு முன்னிற்கு
மோனங்கை வந்தூமை யாமொழி முற்றுங்காண்
மோனங்கை வந்தைங் கருமமு முன்னுமே 1611

விளக்கம்:

வாக்கும் மனமும் கடந்து , வெறுமை அடைந்த ஆன்ம சாதகர் துவாத சாந்தப் பெரு வெளி அனுபவமாம் முத்தி அடைந்திருப்பர்

அவர்க்கு அதனால் பற்பல சித்திகள் அற்புத ஆற்றல்கள் கிடைத்திருக்கும்

சங்கேத மொழிகள் – உடல் மொழிகள் கூட அவரிடமிருந்து நீங்கியிருக்கும்

அவரிடத்தில் , சன்னிதானத்தில் ஐந்தொழில் ஆற்றும் ஆற்றல் விளங்கும்

வெங்கடேஷ்   

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s