வாசி பெருமை

வாசி பெருமை

ஏறு தழுவுதல்

ஆணுக்கு அழகு பெருமை

செல்வம் லட்சுமி வந்தடையும்

ஆனால் ஆன்ம சாதகனுக்கு

வாசி ஏறுதல் தான் தவத்தில் வெற்றி

அடிப்படையான அனுபவம்

அதன் மேல் லட்சம் படிகள் உள

வெங்கடேஷ்

1 நபர் இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

All reactions:

3நீங்கள், Anand Arumugam மற்றும் சித்ரா சிவம்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s