“ ஐங்கல வினாயகர் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ ஐங்கல வினாயகர் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

இந்த வகை வினாயகர் திருவாரூரில் தியாகராஜ சாமி கோவிலில்

இதன் தாத்பரியம் :

ஐங்கலம் : 5 இந்திரிய ஒளிகள் கலவையால் உண்டாகும் அனுபவம் குறிப்பதாகும்

பிரணவ அனுபவம்

எல்லாம் புறத்தில் இருக்கு

அகத்தில் அனுபவத்துக்கு வரணும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s