உடலும் வீடும்

உடலும் வீடும்

1 வீட்டுக்கு அஸ்திவாரம் மிக மிக முக்கியம்

உடலுக்கு அஸ்திவாரம் எலும்பு

ஆஸ்தி  ஆகிய செல்வம் இருப்பது அஸ்தியில்

அஸ்தி – எலும்பு

2 வீட்டுக்கு வாசல் பூஜை செய்வர் தினந்தோறும் 

இது சொர்க்கவாசல் பரமபத வாசல் மாதிரி

உடலினுள் சுழிமுனை வாசல் பூஜை

அகமும் புறமும் நேர்கோட்டில்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s